Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Utazási feltételek

Utazási feltételek

A MONTANA TOURS Utazásszervező és Szolgáltató KFT. (továbbiakban mint Iroda) székhelye: 6720, Szeged Somogyi B. 20., adószáma: 11595421-2-06, cégjegyzékszáma: 06-09-005672, engedélyszám:R-1687/1998/1999, Vagyoni biztosíték: Colonnade  Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe.

1.) Montana Tours Kft által szer­ve­zett külföldi utazásokra az alábbi törvények:

1.1.) 2013. évi V. Tv. a Polgári Törvénykönyvről

1.2.) 2009. évi LXXVI. Tv. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól.

1.3.) 213/1996.(XII.23.) Korm. rendelet az utazásszervező és közvetítő tevékenységről

1.4.) 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről

1.5.) 473/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete az utazásszervező és közvetítő tevékenységről

továbbá ezen szerződési feltételekben foglaltak az irányadók:

2.) Szerződés létrejötte: Az utazás megrendelésével, az utazási szerződés aláírásával, visszaigazolásával, illetve a jelentkezés nyilvántartásba vételével és az előleg megfizetésével egyidejűleg jön létre az Utas és az Iroda között. Az írásos megrendelésnek tartalmaznia kell a R.4.§ és 13. §–ban meghatározottak szerinti szerződéshez szükséges nyilatkozatokat. Továbbá amennyiben jelen szerződés megkötése utazásközvetítő igénybevételével történik az utazás szervező jelen szerződés aláírásával kapcsolatos írásbeli visszaigazolásával. és az utazási díjnak az Iroda részére történő befizetésével vagy továbbutalásával jön létre. Az Utas jelen szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja, hogy a fentiek bármelyikének elmaradása esetén az utazási szerződés nem jön létre az Utas és az Iroda között, azzal kapcsolatosan az Iroda az Utas felé semminemű felelősséggel nem tartozik.

2.1.) Ha az Utas nem személyesen jár el (jelentkezés, előlegfizetés, stb.), megbízottja jogosult helyette és nevében eljárni az utazási szerződés létrehozásakor. Amennyiben az eljáró személy (megbízott) az utas (megbízó) és közte létrejött jogviszonyt az Iroda felé szabályszerű, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolja, az utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a megbízó (utas) válik. A megbízott köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos birtokába jutott okiratot, tájékoztatót a megbízónak (utasnak) haladéktalanul átadni. Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből, eljárásából fakadó, az Irodát ért, illetve annak oldalán felmerülő károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik.

2.2.) Az utazási szerződés on-line megrendelés esetén érvényesen akkor jön létre, amikor az Utas által megrendelt utazási szolgáltatásokat rögzítő megrendelést aláírva az Iroda részére megküldte, majd ezt az Iroda visszaigazolta – teljesítés időpontját, ellenértékét, fizetési határidőt, utazási feltételeket - az utas által megadott e-mail címre.

2.3.) Az Utas legfeljebb az utazási csomag megkezdésének napját megelőző napig az utazási szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit átruházhatja olyan személyre, aki megfelel az utazási szerződésben rögzített valamennyi feltételnek. A szerződésből kilépő és belépő fél egyetemlegesen felelnek a részvételi díj (teljes részvételi díj), valamint az átruházásból eredő további adók, illetékek, díjak és egyéb költségek megfizetéséért.

2.4.) Az utazási szerződésre az Iroda programfüzetében, ajánlataiban, honlapján, az utazási szerződés tárgyát képező szolgáltatás(ok)ról szóló egyéb tájékoztatójában (hasznos tudnivalók) közzétett, valamint az utazásra jogosító okmányokban, a részvételi díj megfizetését igazoló számlában szereplő, továbbá az általános utazási feltételekben meghatározott tartalom az irányadó, azzal, hogy az ezekben nem szabályozott kérdésekben az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet szabályait, és a Ptk. 6:254 §-ait kell alkalmazni. A jelen általános utazási feltételek alkalmazandók abban az esetben is, ha az utazási szerződés tárgyát kizárólag szállásszolgáltatás, vagy utazási csomagnak nem minősülő egyéb egyedi szolgáltatás képezi, vagy más külföldi utazásszervezők által közzétett katalógusokban leírt utazási szolgáltatás(ok) belföldi értékesítése képezi.

Az utazás időtartamát, az egyes résszolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját, részvételi díját az Iroda által közzétett tájékoztató (pl. programfüzet) tartalmazza. A közzétett adatokban történő változásról az Iroda tájékoztatja az Utast, fönntartva azt a jogát, hogy a tájékoztatóban foglaltaktól - kivételes, kellően indokolt esetben - eltérjen.

 

3.) Az Iroda a katalógusban, tájékoztatókban, weboldalon feltüntetett részvételi díjakat EUR-ban adta meg. A HUF árak tájékoztató jellegűek. Befizetés EUR-ban vagy HUF-ban történik az ERSTE BANK napi deviza eladási árfolyamán.

3.1.) A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, az Iroda eljárási díját, a szervezés költségét, valamint az általános forgalmi adót foglalja magába. A részvételi díjban nem szereplő, de az Utast terhelő, külön feltüntetett díjak, adók, illetékek összege az adott hatóság, üzemeltető egyoldalú rendelkezése következtében változhat. A részvételi díjban nem szereplő, de külön felszámításra kerülő díjakat (biztosítások, üdülőhelyi díj, regisztrációs díj, végtakarítás, rezsiköltség, fűtési díj, kaució stb.) az Iroda az utazási szerződésen és az utastájékoztatóban (a legutolsó ismert állapotnak megfelelően) írásban közli. A szerződő felek kijelentik, hogy ezen összegek esetleges változása nem minősül szerződésszegésnek és erre való hivatkozással a szerződéstől elállni nem lehet.

3.2.) Az Iroda fenntartja magának a jogot, hogy esetenként kedvezményes, csökkentett részvételi díjjal akciókat hirdessen meg, bonyolítson le olyan áron, melyek a katalógusban nem szerepelnek. Ez nem módosítja a már előleggel vagy teljesen befizetett utazások mindkét fél által elfogadott feltételeit.

3.3.) A részvételi díj nem tartalmazza az utasbiztosítást és a stornóbiztosítást.

 

4.) Jelentkezéskor a részvételi díj 40%-át kell előlegként befizetni. A fennmaradó összeget az Utas az utazás megkezdése előtt legkésőbb a 30. naptári napig köteles befizetni külön felhívás nélkül, kivéve azt az esetet, amikor az adott útra vonatkozó szerződés-kiegészítés ennél korábbi/későbbi határidőt ír elő. Ha a jelentkezés az utazást megelőző 30. naptári napon belül történik, akkor a részvételi díj 100%-át kell befizetni az Iroda számlájára. Az Iroda a teljes részvételi díj befizetése ellenében a szolgáltatások igénybevételére jogosító részvételi jegyet ad át az utasnak.

Amennyiben a szerződésben és utazási feltételekben megjelölt időpontig az Utas nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat, az Iroda külön értesítés nélkül elállhat a szerződéstől, és azt tárgytalannak tekintheti. Az Utas ez esetben köteles az Irodának a szerződésben közölt költségeit az ott szabályozott módon és mértékben, az utazás lemondásra vonatkozó előírások figyelembevételével megtéríteni 15 napon belül.

5.) Elállás az Utas részéről: Az Utas az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat. Az elállást írásban kell közölni az Irodával. Az elállási nyilatkozat akkor válik hatályossá, ha arról címzett tudomást szerzett. Elállásnak tekinthető az is, ha az Utas előzetes nyilatkozat nélkül nem kezdi meg utazását (no show).

Ilyen esetben az utazás megkezdésének időpontja tekintendő az elállás időpontjának. A bánatpénz térítésének mértéke és a fizetendő összeg, a részvételi díj százalékában:

• 60-36 nappal indulás előtt: 30 %

• 35-20 nappal indulás előtt: 50 %

• 19 - 9 nappal indulás előtt: 75 %

• 8 nappal indulás előtt: 100 %

Lemondás esetén a bánatpénz köteles rész tartalmazza a szállás, alapellátás, közlekedés, síoktatás összegét, nem tartalmazza azonban a fakultatív programok, a fakultatív ellátás, a fakultatív síbérlet és a repülőtéri illeték összegét. Az útlemondási biztosítás teljes összege vissza nem téríthető. A fenti lemondási feltételektől való eltérés esetében egyedi lemondási feltételek lépnek életbe, melyekről az Iroda az Utast előzetesen értesíti, illetve az utazási szerződésen feltünteti.

Az Iroda a fenti esetekben jogosult a fentiek alapján őt megillető összegnek a részvételi díjból, illetve az Utas által befizetett egyéb rendeltetésű összegből történő levonására, ill. megtartására. A fennmaradó összeg az Utast illeti. Amennyiben az Utas által befizetett összeg nem fedezi az Iroda szerződésben megállapított költségeit, az Utas köteles a különbözetet a lemondás időpontjától számított 8 napon belül az Irodának megfizetni. A lemondás, illetve közlésének elmaradása esetén a teljes részvételi díj hátralékát az utazás megkezdésének időpontjától számított 15 napon belül az Utas az Irodának köteles megtéríteni. Ha az Utas hitelkártyával fizette ki a részvételi díjat és az út lemondásra kerül, akkor a lemondási feltételek szerinti visszatérítésből a hitelkártya kezelési költsége levonásra kerül. Amennyiben a külföldi szolgáltatóval kötött szerződésben külön lemondási díj kerül kikötésre, úgy az Iroda lemondás esetén ennek megfelelően ezt az összeget az utasra hárítja.

5.1.) Utas részéről történő módosítás: 1000 forint/fő. Névváltozás lemondásnak minősül!

6.) Elállás a szerződéstől a szerződéses feltételek módosulása esetén

6.1.) Az Iroda az utazáshoz szükséges legkisebb tervezett utaslétszám hiányában az utazás megkezdése előtt 15. napig - a befizetett részvételi díj visszafizetése mellett - a szerződéstől elállhat. Amennyiben az utazás az Irodán kívül álló okból (vis major) elmarad, vagy csak részben valósul meg, akkor az Iroda felelősséget nem tud vállalni és a fentiek miatti többletköltségek az utast terhelik.

6.2.) Az Iroda kifejezetten fenntartja magának azt a jogot, hogy a katalógusban, ajánlatban foglaltaktól kivételesen, indokolt esetben eltérjen. Ilyen esetben az Iroda a katalógusban, ajánlatban, tájékoztatóban foglaltaktól való eltérésről, változásokról a szerződés megkötése előtt az Utast írásban tájékoztatja. Amennyiben az Iroda az utazási csomag megkezdése előtt az utazási szerződésben rögzített valamely utazási szolgáltatás lényeges elemét jelentősen megváltoztatja, az Utas a változásról szóló értesítésben meghatározott időn belül jogosult: elfogadni a változtatást, és akkor az utazási szerződés a változtatásnak megfelelően módosul, vagy bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja az utazási szerződést. Ha az Utas a változásra tekintettel felmondja az utazási szerződést, az Iroda azonos vagy magasabb minőségű utazási csomagot ajánl fel, amennyiben erre módja van. Ha az Utas elfogadja a felajánlott utazási csomagot és annak díja alacsonyabb, akkor az Iroda a díjkülönbözetet 14 napon belül visszafizeti, amennyiben drágább, akkor az Utas a díjkülönbözetet az értesítésben meghatározott határidőig köteles az Irodának megfizetni. Ha az Utas az utazási szerződést a változásra tekintettel felmondja és a felajánlott másik utazási csomagot nem fogadja el, akkor az Iroda az Utas által vagy nevében befizetett díjat a felmondás dátumától számított 14 napon belül visszafizeti és az Utas szerződés felmondásból eredő kárát megtéríti.

6.3.) A szállítási költségek, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó adók, illetékek, közterhek, a valutaárfolyamok jelentős megváltozása miatt az Iroda a részvételi díjat legkésőbb az utazási csomag megkezdése előtti 20. napig felemelheti. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, akkor az Utas az erről kapott írásos értesítésben meghatározott határidőig írásban felmondhatja a szerződést és az Iroda a befizetett részvételi díjat visszafizeti. (Az árfolyam tekintetében az Iroda az MNB Bank szerződéskötés napján érvényes eladási árfolyamát tekinti irányadónak.)

6.4.) Amennyiben az utazási szerződés megkötése után az utazási szerződésben megnevezett célország(ok) a külügyekért felelős minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” kategóriába felvételre kerül(nek), akkor az Utas bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja az utazási szerződést, feltéve, hogy a felsorolásba való felvétel közzétételétől számított 3 munkanapon belültájékoztatja a felmondásról az Irodát. Az e pontban meghatározott, határidőben történő felmondás esetén az Iroda kártérítésre nem kötelezhető, azonban az utazó utazási csomagra befizetett díját visszafizeti az Utasnak.

6.5.) Ha a szerződés az utazás során szűnik meg, az Iroda az Utas érdekében szükséges intézkedéseket megteszi, és ennek költségeit előlegezi. Az intézkedések költségei az Irodát terhelik, ha a szerződés neki felróható vagy a saját érdekkörében felmerült okból szűnik meg.

6.6.) Az Iroda a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatást közreműködője (fuvarozó, szálloda stb.) útján teljesíti. (Kivéve: légitársaságok hibás teljesítése esetén az Iroda felelősséget nem vállal.) Az Utassal szemben az utazásközvetítőért az őt megbízó utazásszervező a megbízásának keretei között felel.

6.7.) Ha az Iroda az utazási szerződéstől eláll, az Utas jogosult az eredetivel azonos értékű (helyettesítő) szolgáltatás igénybevételére. Ha az Iroda a szerződést nem teljesíti, úgy köteles az Utas kívánsága szerint az utazást más alkalommal teljesíteni, vagy a díjat visszafizetni. Ebben az esetben az Utas követelheti a befizetett összeg azonnali visszafizetését, és a díj után az aktuális pénzintézeti kamat megfizetését. Az Iroda köteles a szerződésszegéssel okozott kárt megtéríteni, de mentesül a kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű (hibátlan) teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A repülőgépek indulását a légitársaságok határozzák meg, ez tehát az Iroda hatáskörén kívül esik.

6.8.) Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az utas tartozik felelősséggel.

7.) Hibás teljesítés

7.1.) A szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért az Iroda felel. Ha az Iroda az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a díjat arányosan leszállítani.

7.2.) Az Iroda nem köteles a díjat leszállítani, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe.

7.3) A szerződésszegést az Iroda ésszerű határidőn belül orvosolja amennyiben azt az Utas az Irodának az utazási szerződésben megadott elérhetőségek valamelyikén bejelentette és a szerződésszegés orvoslása nem lehetetlen vagy nem jár aránytalanul nagy költséggel, figyelemmel a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatás értékére és a szerződésszegés súlyára. Ebben az esetben az Utas a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatás árából arányos díjengedményre jogosult és a szerződésszegésből eredő kárainak megtérítését kérheti. Az ésszerű határidő megállapításánál figyelembe kell venni a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatást és értékét, annak teljesítését nyújtó utazási szolgáltatót, a szerződésszegés súlyát.

7.4.) Amennyiben az Iroda a megállapított ésszerű határidőn belül nem orvosolja a szerződésszegést, az Utas jogosult maga orvosolni a hibát. Ebben az esetben az Iroda legfeljebb a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatás díjának összegéig köteles az Utas igazolt költségeit megtéríteni.

7.5.) Az Iroda nem szerződésszerű teljesítése esetén a nem szerződésszerű teljesítés időtartamára díjengedményt igényelhet azutazó. Nem illeti meg a díjengedmény az Utast, ha az utazásszervező bizonyítja, hogy a szerződésszegés az Utasnak felróható.

7.6.) Amennyiben az Iroda az utazási csomag lényeges részét nem tudja az utazási szerződésben meghatározott módon teljesíteni, akkor többletköltség felszámolása nélkül, lehetőleg a szerződésben meghatározottal azonos minőségű helyettesítő szolgáltatást ajánl fel, amennyiben erre lehetősége van. Amennyiben a felajánlott helyettesítő szolgáltatás értéke az utazási szerződésben meghatározottnál kevesebb, akkor az Iroda a különbözetet díjcsökkentés jogcímén visszafizeti az Utasnak. Az Utas a felajánlott helyettesítő szolgáltatást kizárólag akkor utasíthatja el, ha az lényegesen különbözik az utazási szerződésben foglaltaktól.

Amennyiben az Iroda szerződésszegése az utazási szerződés lényeges tartalmát érinti és azt ésszerű határidőn belül nem orvosolja, akkor az Utas bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést és díjengedményt, illetve a felmondásból eredő kárainak megtérítését követelheti. Ebben az esetben az Iroda többletköltség felszámítása nélkül gondoskodik az Utas utazási szerződés szerinti közlekedési eszközzel való hazaszállításáról.

7.7.) Az Utazási Szerződés hibás teljesítése esetén az Utas köteles kifogását a hiba felfedezése után haladéktalanul (24 órán belül) bejelenteni; a közlés késedelméből eredő kárért maga felel. Az Iroda idegenvezetője (vagy helyszíni szolgáltatója) az Utas bejelentését köteles jegyzőkönyvezni és ennek egyik példányát az Utasnak átadni. Ennek hiányában az Iroda a reklamációt nem fogadja el. A helyi képviselő köteles az Irodát tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket nyomban megtenni és az Utasnak a kifogásait az utazás tényleges befejezését követő 8 napon belül az Iroda tudomására hozni. A kifogás késedelmes előterjesztéséből eredő károkért az Utas is felelősséggel tartozik.

7.8.) Az Iroda kizárja a felelősségét az Utasnál keletkezett minden olyan kárért, amely az üzemeltető légitársaság, hajóstársaság, vasút magatartása (járattörlés, késés, beszállás megtagadása stb.) miatt következett be vagy arra vezethető vissza. Az Iroda tájékoztatja az Utast, hogy a vasúti sze­mély­szállítást igénybevevők jogairól és kötelezettségeiről szóló 1371/2007/EK rendelet, a tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről szóló 392/2009/EK rendelet, a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól szóló 1177/2010/EU rendelet, a légi fuvarozók felelősségéről szóló, a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett montreali egyezmény, a visszautasított beszállás és a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén nyújtandó kártalanításról szóló 261/2004/EK rendelet, a légi személyszállításról szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet, valamint az 1986. évi II. törvénnyel kihirdetett berni (COTIF) egyezmény alapján az Irotát nem terheli sem felelősség, sem kártérítési kötelezettség mindazon károkért, amelyek az Utasnál a személyfuvarozó magatartása (pl. járatkésés, járattörlés, beszállás megtagadása stb.) következtében keletkeztek. Az Iroda az 1952. évi III. törvény (polgári perrendtartás) alapján nem jogosult az Utas személyfuvarozóval szembeni igényérvényesítésére, képviseletére.

7.9.) Az Iroda felelősséget vállal az előző pontban megnevezett fuvarozók által nyújtott utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért. A fuvarozó utazási szolgáltatásának nem megfelelő teljesítése miatt az Utast az előző pontban megnevezett jogszabályok alapján megillető kártérítést, illetve kártalanítást az említett jogszabályok alapján közvetlenül a szerződésszegő fuvarozótól követelhetik.

7.10.) Amennyiben az Utas az előző pontban megnevezett jogszabályok alapján az őt megillető kártérítést, illetve kártalanítást az Irodától követeli, akkor az Iroda a kártérítést, illetve a kártalanítás összegének kifizetését mindaddig felfüggeszti, ameddig a kártérítés, illetve kártalanítás jogalapját és összegét az érintett fuvarozó el nem ismeri, illetve az arra illetékes hatóság, bíróság jogerős határozatában meg nem állapítja.

7.11.) Az Iroda felel az utazási szerződés nem vagy hibás teljesítéséből eredő károkért. Mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható és a kárt olyan szokatlan, előre nem látható körülmény okozta, amely az Iroda érdekkörén kívül áll, s amelynek következményeit az a legkörültekintőbb gondosság ellenére sem tudta elhárítani, illetve ha a kárt az Utas vagy a szerződés teljesítésében érdektelen harmadik személy okozta. Az Iroda ebben az esetben lehetőségeihez képest segítséget nyújt az Utasnak. Az Iroda segítségnyújtási kötelezettsége az egészségügyi szolgáltatásokról, a helyi hatóságokról, a konzuli segítségnyújtásról való tájékoztatást, illetve a távközlési eszközzel való kommunikációt és a helyettesítő utazási megoldás megtalálásának lehetőségét foglalja magában. Az Iroda jogosult az előző pontban említett segítségnyújtás költségét a nehéz helyzetbe jutott Utasnak felszámítani, amennyiben azt az Utas szándékos vagy gondatlan magatartása okozta.

7.12.) Az Iroda a kártérítési és sérelemdíj felelősségét együttesen összesen a részvételi díj háromszorosában korlátozza.

8.) Az Utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokat, előírásokat (pl.: útlevél-, vám-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások stb.) betartani. Ennek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő többletköltségek, károk az Utast terhelik. Az Utas poggyászának őriztetéséről, felügyeletéről az utazás során az Utas gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából az Iroda vagy közreműködője (pl. fuvarozó vagy szállító) átvette.

9.) Az Iroda szervezett csoportos útjain csak érvényes utasbiztosítással rendelkező utasok vehetnek részt. A biztosítás hiányából eredő semminemű kárért az Iroda nem tartozik felelősséggel. Kárigény felmerülése esetén az Utas közvetlenül jár el a biztosítótársasággal szemben.

10.) Utazási csomagra vonatkozó biztosítás: Az Iroda az Utas javára szóló biztosítással rendelkezik, amennyiben a személyszállítás is az utazási csomag része. Az Utas javára szóló biztosítás az Utas hazaszállítására és kényszerű túltartózkodásának költségeire nyújt fedezetet, amennyiben az utazásszervező fizetésképtelenné válna.

11.) Az Iroda által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a felek alávetik magukat a Szegedi Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.

12.) Jelen általános szerződéses feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv utazási szerződésekről szóló rendelkezései, valamint a 281/2008. ( XI. 28.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.

Alulírott aláírásommal igazolom, hogy a MONTANA TOURS KFT. biztosításközvetítőtől a biztosítási szerződés megkötése előtt a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepének és/vagy az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. főbb adatairól (a társaság neve, székhelye, jogi formája és címe, székhely államának és felügyeleti hatóságának megjelölése) és a kalkulált útlemondási biztosítás elnevezésű biztosítási termék szerződési feltételeinek jellemzőiről, közérthető, egyértelmű és részletes írásbeli tájékoztatást kaptam, a kalkulált útlemondási biztosítás feltételét a szerződés megkötése előtt átvettem, tartalmát megismertem.

Alulírott nyilatkozom, hogy a 2011. január 1-től hatályos többször módosított ÁFA törvény 206. §-a alapján az utazási iroda által nyújtott szolgáltatást (kérjük a megfelelőt jelölni):

…..    nem adóalanyként vagy nem adóalanyi minőségben (azaz utasként) veszi igénybe vagy

……  adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe vagy

……  adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe.

Az utazási csomagra vonatkozó tájékoztatót megkaptam,  utazási szerződést tudomásul vettem, és kijelentem, hogy a jelentkezéssel egyidejűleg az Iroda alkalmazásában álló referenstől az általam választott szolgáltatásról teljes körű információt kaptam, különös tekintettel a szálláshellyel, az ország nemzeti sajátosságaival, a földrajzi és éghajlati viszonyokkal, valamint az oda és visszautazással kapcsolatban.

A jelen utazási szerződést átolvastam, annak pontjaira felhívták a figyelmemet, a bíróság kizárólagos illetékességét egyedileg tárgyalták meg velem, a feltételeket megértettem, mint akaratommal mindenben megegyezőt elfogadom és ezt aláírásommal tanúsítom:

 

Szeged,  .................................................................

                                                                                          

 

.................................................................

                                                                                                                                  megrendelő

még töltünk